Nữ cát sĩ mạn đàm
Tác giả: Georges Bernanos
Ký hiệu Tác giả: BE-G
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004030
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 172
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004031
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 172
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004032
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 172
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004033
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 172
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mở đầu 5
Hồi thứ nhất 9
Hồi thứ hai 25
Hồi thứ ba 65
Hồi thứ tư 117
Hồi thứ năm 165