Trả lời 101 câu hỏi về Kinh Thánh
Tác giả: Raymond E. Brown
Ký hiệu Tác giả: BR-R
Dịch giả: Lm. Nguyễn Quang Minh
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006822
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 197
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Vài lời về tác Giả 4
Dẫn nhập 5
Bảng mục lục phân tích 11
101 câu hỏi và trả lời 13
Phụ lục 204