Những cột mốc để đọc Cựu ước
Tác giả: Lm. Jérôme
Ký hiệu Tác giả: JER
Dịch giả: Nhóm Sept - Fons
DDC: 248.3 - Thờ phượng, suy niệm và cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008318
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 19
Số trang: 110
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Lời tựa 5
Lời nói đầu 9
Chương dẫn nhập - Bố cục tổng quát 13
Chương 1: Các sách sử 19
Chương 2: Những cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa 53
Chương 3: Trước tác của các ngôn sứ 57
Chương 4: Một số phân đoạn không đồng nhất 85
Kết luận: Sách Thánh và sách thiêng liêng 89
Phụ lục 1: Đời sống tráppít tại Đan viện Sept-Fons 95
Phụ lục 2: Thuật ngữ đan tu 103