Sứ mạng của Thánh Giuse trong cuộc đời Chúa Kitô và Hội thánh
Tác giả: Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP
Ký hiệu Tác giả: PH-T
DDC: 232.932 - Thánh Giuse
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008384
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 233
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Đang mượn
Nhập đề 7
Chương Một: THÁNH GIUSE TRONG KINH THÁNH  
Mục 1: Tin Mừng thánh Mátthêu 13
I. Nhận xét tổng quát 13
II. Gia phả Đức Giêsu Kitô (1,1-17) 19
III. Truyền tin cho thánh Giuse (1,18-25) 22
IV. Các nhà chiêm tinh (2,1-12) 32
V. Lánh nạn sang Ai Cập (2,13-18) 34
VI. Trở về Nazareth (2,19-23) 35
VII. Kết luận 38
Mục 2: Tin Mừng thánh Luca 39
I. Nhận xét tổng quát 39
II. Văn bản 42
III. Kết luận 53
Mục 3: Tin Mừng thánh Máccô và thánh Gioan 55
I. Tin Mừng thánh Máccô 55
II. Tin Mừng thánh Gioan 56
Mục 4: Những hình ảnh trong Cựu ước 58
Kết luận 61
Chương Hai: THÁNH GIUSE TRONG TRUYỀN THỐNG HỘI THÁNH  
Mục 1: Các tác phẩm ngụy thư Tân ước 63
I. Khái niệm 64
II. Những ngụy thư liên quan đến thánh Giuse 69
Kết luận 78
Mục 2: Sự tiến triển thần học và phụng vụ 79
I. Thời các giáo phụ 79
II. Thời Trung cổ 83
III. Thời cận đại 89
Kết luận 97
Mục 3: Huấn quyền 100
I. Những văn kiện 100
II. Tông huấn Redemptoris Custos 105
Chương Ba: SUY TƯ THẦN HỌC 113
Mục 1: Vai trò thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Gỉêsu 114
I. Thánh Giuse với Đức Giêsu: cha 115
II. Thánh Giuse với Đức Maria: chồng 124
III. Những đặc ân và nhân đức 137
Mục 2: Thánh Giuse trong đời sống của Hội thánh 141
I. Mẫu gương nhân đức  144
II. Quan thầy bảo trợ 149
Mục 3: Những kinh nguyện và việc tôn kính 153
I. Phụng vụ 153
I. Tên thánh Giuse trong kinh cầu các thánh 174
II. Những việc đạo đức dân gian 175
THAY LỜI KẾT 183
Thư tịch về thánh Giuse 185
Phụ lục: Tông huấn Redemptoris Custos 191