Tông huấn đời sống thánh hiến - Vita Consecrata
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 256.13 - Đời tu và Giáo hội - Các văn kiện về đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 11

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003567
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 165
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003722
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003743
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 165
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004370
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004957
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004958
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004984
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005578
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0006326
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 267
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0006327
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 267
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 335MC0006447
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập     5
1. Khía cạnh Kitô     6
2. Khía cạnh Ba Ngôi    6
3. Giáo hội    7
4. Thánh Mẫu    7
Mở đầu    11
Chương I: Confessio Trinitatis    29
Đời Sống Thánh Hiến Trong Nguồn Mạch Mầu Nhiệm Đức Kitô   
Và Ba Ngôi  29
I. Ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi    36
II. Từ phục sinh đến thời viên mãn    46
III. Trong giáo hội và cho giáo hội    57
IV. Được tinh thần thánh thiện hướng dẫn    68
Chương II: Signum Fraternitatis    81
Đời Thánh Hiến, Dấu Chỉ Hiệp Thông Trong Giáo Hội    81
I. Những giá trị thường hằng    81
II. Tiếp tục công trình của Thánh Thần: Trung thành trong đổi mới    110
III. Nhìn về tương lai    121
Chương III: Servitium Caritatis  139
Đời Thánh Hiến Tỏ Bày Tình Yêu Thiên Chúa Trong Thế Giới    139
I. Yêu thương tới cùng    145
II. Một chứng tá mang tính ngôn sứ trước những thách đố lớn    163
III. Vài lãnh vực truyền giáo    182
IV. Dấn thân đối thoại với mọi người    190
Kết luận    197
Phụ lục I: Hướng Dẫn Học Tập Tông Huấn Vita Consecrata    211