Đức Kitô, Người hát Thánh vịnh đáng kính phục
Tác giả: Nguyễn Văn Lộc, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 230.041 - Thần học Kitô giáo trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003777
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 308
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003778
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 308
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008992
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 308
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư mục 7
Dẫn nhập. Thánh vịnh và đời sống đức tin 9
Phần I. THÁNH VỊNH VÀ CHÚNG TA  
Chương 1. Mở sách Thánh vịnh  
Chương 2. Lời cầu nguyện của mọi người nơi một người 31
Chương 3. Thánh vịnh, mảnh đất dầy 43
Chương 4. Thánh vịnh của Đức Kitô và Thánh vịnh của chúng ta 61
Phần II. LỜI KỂU CẦU  
Chương 5. Ở giữa thù địch 83
Chương 6. Bệnh tật và nạn nhân 93
Chương 7. Sự dữ 111
Chương 8. Ơn cứu độ 131
Phần III. LỜI CA TỤNG  
Chương 9. Ca tụng và ơn cứu độ 145
Chương 10. Ca tụng để khởi đầu 153
Chương 11: Ca tụng để kết thúc 161
Chương 12. Ca tụng đêm và ngày 171
Phần IV.  LỜI HỨA  
Chương 13. Lời đáp 183
Chương 14. Lời hứa ban sự sống 195
Chương 15. Bánh đích thực 209
Chương 16. Đường đi 215
Phần V. SÁNG TẠO  
Chương 17. Sáng tạo gần 225
Chương 18. Sáng tạo xa 253
Chương 19. Sáng tạo sẽ đến 267
Tóm kết. Đức Kitô, “Người hát Thánh vịnh đáng kính phục”  
(Thánh vịnh 22) 279