Huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004290
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004291
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0006633
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích