Ba lời khuyên Phúc âm
Tác giả: M. Priscilia Trần Thị Thơm
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 256.2 - Các lời khấn Thánh hiến
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004290
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004291
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0006633
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÁC CHỮ VIẾT TẮT  8
Dẫn nhập   9
I. LỊCH SỬ CỦA LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM  10
1. Origène   10
2. Thế kỷ III-IV   11
3. Từ thế kỷ XI   12
4. Từ thế kỷ XIV  13
5. Vào thời cận đại  14
6. Thời Công đồng Vaticanô II   14
II.   Ý NGHĨA  16
1. Khía cạnh tu Đức   17
2. Khía cạnh huyền nhiệm   21
3. Các chiều kích của ba lời khuyên Phúc âm   24
III. VÀI NHẬN XÉT CHUNG   25
1. Ba LKPA trong đời sống Kitô hữu  25
2. Ba LKPA trong đời sống Thánh hiến  26
CHƯƠNG I: KHIẾT TỊNH  
I. Bản chất của lời khấn khiết tịnh   28
1. Khái niệm về từ ngữ Khiết tịnh  28
2. Bản chất   31
II.  Nền tảng Kinh Thánh   34
1. Cựu Ước   34
2. Tân Ước   37
2.1. Sự khiết tịnh của Đức Giêsu   38
2.1.1 Khiết tịnh "Vì Nước Trời"   38
2.1.2. "Một thân xác bằng xương bằng thịt"   39
2.1.3. "Hiến dâng tất cả cho công việc của Chúa Cha  40
2.2. Theo gương Đức Giêsu Kitô   41
2.3. Hai dấu chỉ của Đức Giêsu về đời sống khiết tịnh hôn nhân 43
2.4. Noi gương Đức Maria  45
3.  Khiết tịnh mang nghĩa cánh chung  46
4. Đời sống độc thân trong cộng đoàn và sứ mạng Nước Trời 48
4.1. Cộng đoàn Nước Trời   48
4.2. "Một cộng đoàn huynh đệ mới"  49
4.3. Chiều kích truyền giáo của đời sống độc thân vì Nước Trời 53
4.4. "Sự khiết tịnh giúp chúng ta kiên vững cố gắng trong sứ vụ tông đồ chống lại những thế lực xấu  54
5.  Khổ chế trong đời sống khiết tịnh   56
5.1. Nuôi dưỡng ân sủng trinh khiết   56
5.2. Trân trọng và nuôi dưỡng ân sủng   58
5.3. Tuân giữ đức trinh khiết trọn hảo   59
5.4. Những phương thế sống trinh khiết  60
6.  Tâm lý giáo dục  65
7.  Một vài nhận xét   73
CHƯƠNG II: LỜI KHẤN KHÓ NGHÈO   76
I.  Lịch sử về đức Khó nghèo 76
1.  Các đan sĩ   77
2.  Thời Trung cổ   78
3.  Cận kim   79
4.  Hiện đại   80
II. Sự nghèo khó trong Kinh Thánh 80
1.  Cựu ước   80
2.  Tân ước  82
3.  Giá trị của sự nghèo khó   85
4.  Mục đích sống khó nghèo   88
5.  Tính hiện thực của khó nghèo   93
III.  Mẫu gương của đức Khó nghèo 96
1.  Đức khó nghèo của Chúa Giêsu   96
2.  Đức Maria, người nghèo nhất trong số những người nghèo của Giavê  100
3.  Các Tông đồ, những người bỏ mọi sự để đi theo Chúa 102
4.  Lời khấn khó nghèo Phúc âm   103
5.  Sống khó nghèo để Phục vụ, để thi hành sứ vụ  109
6.  Những hệ quả sau cùng   111
6.1  Các cách thức giữ cho các mối tương quan luôn thánh thiện  
6.2. Những dấu hiệu một tình bạn trong sáng  
6.3  Những biện pháp phòng ngừa  
7.  Nghèo Khó tông đồ trong cộng đoàn tu trì   112
8.  Nghèo khó như một hành trình Thiêng liêng. Những chiều kích khổ chế 115
CHƯƠNG III: LỜI KHẤN VÂNG PHỤC   124
I.  Bản chất lời khấn Vâng phục 124
1.  Nguyên ngữ "obedience” - vâng phục   124
2.  Vâng lời của ẩn sĩ  127
3. Vâng lời của đan sĩ trong cộng đoàn  127
4. Vâng lời theo Thánh Đaminh và thánh Inhaxiô  129
5. Thời cận đại   131
II. Đức Vâng phục trong Kinh Thánh 132
1. Abraham mẫu gương vâng phục trong Cựu Ước (St 12-22)  134
2. Đức Giêsu Kitô - mẫu gương vâng phục trong Tân ước 136
2.1.  "Vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết"  136
2.2.  Hiệp nhất ý muốn với Chúa Cha   138
2.3.  Vâng phục trong Thần Khí   140
3. Đức Maria, mẫu gương vâng phục   142
III. Lời khấn Vâng phục 143
1. Sự vâng phục "Kitô hữu"  143
1.1.  Đức tin của Kitô hữu là vâng phục   144
1.2.  Bước vào sự vâng phục của Đức Kitô   144
2. Lời khấn vâng phục - Đoàn sủng của chúng ta   145
2.1.  Vâng phục Chúa Cha  146
2.2.  Vâng phục "trong Thần Khí”   147
2.3.  Vâng phục là tưởng tượng   147
3. Lời khấn vâng phục của tu sĩ   148
IV. Vâng phục tự nguyện và có bổn phận 150
1. Vâng phục trong sứ mạng truyền giáo   150
2. Cùng nhau kiếm tìm thánh ý Thiên Chúa  152
3. Cộng đoàn thi hành thánh ý Thiên Chúa   152
V. Vai trò của bề trên trong cộng đoàn 153
1. Tác vụ quyền bính   153
1.1.  Sứ vụ cảnh giác, nhiệt tình, liên đới  153
1.2.  Quyền hành của bề trên phát xuất từ đâu?  154
2. Nguồn lực của quyền bính  155
3. Bảy lời khuyên dành cho bề trên   156
VI. Hành trình tâm linh của sự Vâng phục 158
1. Biết tự chủ trước Thiên Chúa nhờ lòng mến   158
2. Vâng phục trong đối thoại   159
3. Phát huy mọi khả năng và sức lực của tu sĩ  159
4. Sẵn sàng cho sứ vụ  161
5. Nữ tu Mân Côi sống vâng phục  161
CHƯƠNG IV: BA LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN SỰ THÁNH THIỆN   168
1. Con đường nên thánh qua 3 lời khuyên Phúc âm  69
2. Nội dung Ba Lời Khuyên Phúc âm   170
2.1  Khiết Tịnh   171
2.2  Nghèo Khó   172
2.3  Vâng Phục   173
3. Nên thánh qua ba lời khuyên Phúc âm   174
3.1  Thức tỉnh   174
3.2  Cầu nguyện   175
3.3  Kiên trì và trung tín   177
Kết luận   179
Bản xét mình 181
Tài liệu tham khảo 185