Hạnh các thánh Tử Đạo Việt Nam
Tác giả: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007733
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 346
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008480
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 346
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Thánh Josediazsanjurjo - An  42
2. Thánh Pierre Néron - Bắc 44
3. Thánh Pedroalmato - Bình  46
4. Thánh Phaolô Tông ViếtBường 48
5. Thánh Pierre Dumoulin Borie - Cao  50
6. Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh 52
7. Thánh Đaminh Nguyễn Văn Cẩm  54
8. Thánh Phanxicôxaviê Nguyễn Cần 56
9. Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu 60
10. Thánh Gioan Baotixita Trần Ngọc Cỏn 62
11. Thánh Joseph Marchand Du  64
12. Thánh Tôma Đinh Viết Dụ 68
13. Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ 70
14. Thánh Phêrô Đinh  72
15. Thánh Anrê Trần An Dũng (Lạc)  74
16. Thánh Vinhsơn Phạm Văn Dương  78
17. Thánh Phêrô Phan Hữu Đa  80
18. Thánh Đaminh Đinh Văn Đạt 82
19. Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt  86
20. Thánh Matt Eo Alonso Leciniana - Đậu  90
21. Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ  92
22. Thánh An Tôn Nguyễn Tiến Đích 94
23. Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm 96
24. Thánh Augustin Schoeffler Đông  98
25. Thánh Phaolôvũ Văn Đổng 100
26. Thánh Phêrô Trương Văn Đường  102
27. Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm 104
28. Thánh Jacinto Castaneda- Gia  106
29. Thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh 108
30. Thánh PhaolôTrần Văn Hạnh 110
31. Thánh Jose Fernandez - Hiền 112
32. Thánh Giuse Ngô Duy Hiển 114
33. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu 116
34. Thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan  118
35. Thánh Simon Phan Đắc Hòa  120
36. Thánh Augustinô Phan Viết Huy  122
37. Thánh Jean Louis Bonnard - Hương  124
38. Thánh LauRenSô Nguyễn Văn Hưởng 126
39. Thánh Đaminh Nguyễn Văn Huyên  128
40. Thánh Micae Hồ Đình Hy  130
41. Thánh Giưse Nguyễn Duy Khang  132
42. Thánh Phêrô Hoàng Khanh  134
43. Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm  136
44. Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa  138
45. Thánh Phêrô Phạm Khắc Khoan  140
46. Thánh Tôma Ngô Túc Khuông  144
47. Thánh Francois Isidore Gage Lin - Kính  146
48. Thánh Jeronimohermosilla Vọng (Liêm)  148
49. Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm (Hòa Bình)  150
50. Thánh Luca Vũ Bá Loan  152
51. Thánh Phaolô Lê Văn Lộc  154
52. Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu  156
53. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu  158
54. Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo  160
55. Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu 162
56. Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu 164
57. Thánh Domingo Henares - Minh  166
58. Thánh Philipphê Phan Văn Minh  170
59. Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới 172
60. Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ  174
61. Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ  178
62. Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm  180
63. Thánh Phaolô Nguyễn Ngân  184
64. Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi  186
65. Thánh Iaurensô Phạm Viết Ngôn  188
66. Thánh ĐaminhNguyễn Huy Nguyên  190
67. Thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi  192
68. Thánh Đaminh Trần Duy Ninh  194
69. Thánh Francois Jaccard - Phan  196
70. Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Đắc)  200
71. Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng  202
72. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý  206
73. Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm)  208
74. Thánh Giưse Phạm Trọng Tả  212
75. Thánh Jean Charles Cornay-Tân  214
76. Thánh Francesco Gil Federich - Tế  218
77. Thánh Gioan Boatixita Đinh Văn Thanh  220
78. Thánh Nữ Anê Lê Thị Thành (Đê)  222
79. Thánh Étienne Théodore Cuenot - Thể  224
80. Thánh Nicôla Bùi Đức Thể 228
81. Thánh Phêrô Trương (Phạm) Văn Thi  230
82. Thánh Giuse Lê Đăng Thị 234
83. Thánh Tôma Trần Văn Thiện  236
84. Thánh Luca Phạm Trọng Thìn  238
85. Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh  240
86. Thánh Martinô Trần Ngọc Thọ (Quang Hay Nho) 242
87. Thánh Anre Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông)  244
88. Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần  246
89. Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh  248
90. Thánh Đaminh Trần Văn Toại  252
91. Thánh Tôma Vũ Quang Toán  254
92. Thánh Đaminh Vũ (Phan) Đức Trạch  256
93. Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu  258
94. Thánh Anrê Trần Văn Trông  260
95. Thánh Phêrô Vũ Văn Truật  262
96. Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung  264
97. Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân  266
98. Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần  268
99. Thánh Giuse Trần Văn Tuấn  270
100. Thánh Giưse Phạm Quang Túc 272
101. Thánh Phêrô Lê Tùy  274
102. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự  276
103. Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự  278
104. Thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương  280
105. Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường  282
106. Thánh Đaminh Vũ Đình Tước  284
107. Thánh Đaminh Bùi Văn Úy  286
108. Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển  288
109. Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân  290
110. Thánh Jean Théophane Vénard - Ven  292
111. Thánh Giuse Đặng Đình Viên  296
112. Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh  298
113. Thánh Valentino Berrio Ochoa - Vinh  300
114. Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên  304
115. Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên  306
116. Thánh Ignacio Delgado - Y  310
117. Thánh Vinhsơn Đỗ Yến  314
118. Chân Phước Anrê Phú Yên  316