Hướng dẫn mục vụ gia đình
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Dụ
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 259 - Mục vụ gia đình và mục vụ đối với các loại người cụ thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001640
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 250
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời Đức Giáo Hoàng 9
Lược đồ 16
DẪN NHẬP 21
Để suy niệm và cầu nguyện 26
CHƯƠNG I: "TIN MỪNG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH"  
Những biến đổi hiện nay 28
Loan báo, cử hành và phục vụ " Tin Mừng Hôn Nhân và Gia Đình" 32
Hôn Nhân 33
Gia Đình 37
Những chỉ dẫn mục vụ gia đình 40
Để suy niệm và cầu nguyện 43
CHƯƠNG II: ĐƯỢC MỜI GỌI ĐẾN VỚI TÌNH YÊU  
Sự sống: ơn gọi đến với tình yêu 48
Hôn nhân và Trinh Khiết 49
Tính dục 50
Khiết tịnh 51
Giáo dục ơn gọi 52
Hành trình giáo lý 53
Giáo dục tính dục 55
Giáo dục chung nam nữ 57
Giáo dục đức khiết tịnh 58
Để suy niệm và Cầu nguyện 62
CHƯƠNG III: ĐÍNH HÔN, THỜI CỦA ÂN SỦNG  
Những thay đổi hiện nay 66
A. THỜI KỲ ĐÍNH HÔN 68
Thời tăng trưởng, của trách nhiệm và của ân sủng 68
Chăm sóc mục vụ cho người đính hôn 70
Đối với những đôi bạn nhạy bén và được chuẩn bị hơn 74
B. CHUẨN BỊ ĐẶC BIỆT VÀ TỨC THỜI  
Các đặc điểm, mục đích, hình thức 75
Hành trình chuẩn bị hôn nhân 78
Trách nhiệm của các giáo xứ 78
Nội dung 80
Đường lối, phương pháp và thời gian 81
Tính cách bắt buộc 84
Gặp gỡ với Cha sở 84
Những quyết định khác 87
Để suy niệm và cầu nguyện 88
CHƯƠNG IV: CỬ HÀNH HÔN PHỐI  
Cử hành: thực tại loan báo Tin Mừng và Giáo Hội 92
Những điều cần lưu ý 93
Cử hành trong Thánh lễ chúa nhật hoặc lễ trọng 95
Cử hành trong thánh lễ 96
Cử hành bên ngoài 97
Nơi của hành 99
Hôn nhân của người đã được rửa tội mà không tin 101
Hôn nhân hỗn hợp 103
Hôn nhân khác đạo 104
Hôn nhân vị thành niên 105
Để suy niệm và cầu nguyện 106
CHƯƠNG V: MỤC VỤ GIÚP CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA ĐÔI BẠN VÀ GIA ĐINH 111
Mục đích và đặc điểm 112
Một trách nhiệm chung 114
A. MỤC VỤ CHO CÁC ĐÔI BẠN VÀ GIA ĐÌNH TRẺ 116
Hoàn cảnh của các đôi bạn trẻ 116
Tiếp đón, đồng hành và giúp đỡ 117
Những sáng kiến đặc biệt 119
Mục vụ phép rửa 121
B. SAU NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA HÔN NHÂN 123
Để có được một sự phục vụ đích thực cho sự sống 123
Hỗ trợ bổn phận giáo dục 124
Cho sự tăng trưởng về linh đạo hôn nhân và gia đình 126
C. NHỮNG HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT 127
Các đôi bạn son sẻ 127
Con cái hư hỏng 128
Các gia đình có người ốm đau và khuyết tật 130
Các gia đình di dân 131
Những đôi vợ chồng già yếu và neo đơn 132
Tình trạng gòa bụa 134
D. NHỮNG SÁNG KIẾN ĐẶC BIỆT 136
Các nhóm gia đình 136
Các Hiệp Hội và Phong Trào gia đình 137
Lễ gia đình và kỷ niệm ngày thành hôn 138
Những sáng kiến trong lãnh vực xã họi và chính trị 140
Để suy niệm và cầu nguyện 141
CHƯƠNG VI: SỨ MẠNG CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIÁO HỘI VÀ TRONG XÃ HỘI 143
A. THAM GIA VÀ ĐỜI SỐNG VÀ SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI  
Nền tảng 145
Cách thế 146
Nội dung 146
Sứ mạng loan báo Tin Mừng của gia đình 147
Cộng đoàn được loan báo Tin Mừng bằng việc lắng nghe Lời Chúa 148
Cộng đoàn loan báo Tin Mừng 149
Giáo dục Kitô Giáo cho con cái 151
Chiều kích truyền giáo 153
Nhiệm vụ trư tế của gia đình 155
Nền tảng bí tích 155
Cầu nguyện trong gia đình 156
Những hình thức cầu nguyện khác 158
Gia đình phục vụ con người 159
Gia đình, loan báo và làm chứng đứ ái 160
Nhận con nuôi và con bảo trợ 162
Gia đình và người già cả 162
Để suy niệm và cầu nguyện 164
B. THAM SỰ VÀO VIỆC PHÁT TIỂN CỦA XÃ HỘI 167
Nền tảng của việc tham dự 167
Ý thức về chiều kích xã hội của mình 169
Tình yêu 169
Việc truyền sinh 171
Công trình giáo dục 174
Những hình thức kiên đới 178
Những hình thức can thiệp xã hội và chính trị 179
Trường học 182
Nơi làm việc 183
Truyền trông xã hội 184
Để suy niệm và cầu nguyện 184
CHƯƠNG VII: MỤC VỤ ĐỐI VỚI CÁC GIA ĐINH TRONG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HOẶC TRÁI QUI TẮC 189
Hoàn cảnh 190
A. NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN 191
Đức ái trong sự thật 192
Rõ ràng trong các nguyên tắc 193
Tiếp đón và nhân từ 195
Các trường hợp tiêu hôn 197
B. NHỮNG HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT 198
Ly thân 198
Ly dị không tái hôn 200
Ly dị tái hôn 202
Chỉ làm lễ cưới theo phép đời 208
Sống chung 212
Vấn đề con cái 215
An táng theo phép đạo 217
Để suy niệm và cầu nguyện 219
CHƯƠNG VIII: CÁC CƠ CẤU VÀ TÁC VIÊN CỦA MỤC VỤ GIA ĐÌNH  221
A. CÁC CƠ CẤU MỤC VỤ GIA ĐÌNH 222
Trách nhiệm của Giáo hội địa phương 223
Trong các giáo phận 223
Trên bình diện giáo xứ và giáo hạt 225
Trong các vùng giáo tỉnh 227
Trên bình diện quốc gia 228
Các phòng tư vấn gia đình 230
Các trung tâm giáo dục về phương pháp tự nhiên 235
Các trung tâm hỗ trợ và bảo vệ sự sống 236
B. TÁC VIÊN MỤC VỤ GIA ĐÌNH 237
Các Giám mục 237
Các Linh mục và phó tế 238
Các vợ chồng và gia đình 239
Các tu sĩ nam nữ và những thành viên tu hội đời 240
Những tín hữu giáo dân 241
Người nữ 242
Các giáo dân chuyên môn 243
Việc huấn luyện cho các tác viên 243
Để suy niệm và cầu nguyện 245
KẾT LUẬN 247
Để suy niệm và cầu nguyện