Trung tín với đời sống thánh hiến trong đời sống hậu hiện đại
Tác giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
Ký hiệu tác giả: PH-H
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008592
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: Tại sao tu sĩ từ bỏ đời tu 9
Chương 2: Những thuyết giải thích việc tu sĩ bỏ đời tu 20
Chương 3: Đời sống thánh hiến trong thời hậu hiện đại 32
Chương 4: Ảnh hưởng của nền văn hoá trong toàn cầu hoá 38
Chương 5: Từ cảm thức gần gũi với cộng đoàn đến cảm xúc cô đơn và xa lạ 42
Chương 6: Khủng hoảng căn tính 44
Chương 7: Sự thiếu trưởng thành kéo dài 49
Chương 8: Tôi sống với ai? 53
Chương 9: Sự suy yếu của cảm thức thuộc về nhau 57
Chương 10: Tôi dâng hiến cuộc đời mình cho ai? 61
Chương 11: Sự suy thoái của các ước mơ 65
Chương 12: Giáo huấn về sự trung tín trong Kinh thánh 68
Chương 13: Giáo huấn của Giáo hội về sự trung tín 75
Chương 14: Trung tín với ơn gọi 81
Chương 15: Sự hoán cải trí tuệ và lòng khao khát 86
Chương 16: Cầu nguyện: sự hoán cải của lòng khao khát 92
Chương 17: Phục hồi sự trung tín 96
Chương 18: Các dấu chỉ sức sống của đời tu 103
Chương 19: Những con đường đưa đến sức sống của đời tu 111
Chương 20: Những thách đố hiện nay - các đường lối và phương tiện các bề trên đảm nhận 121
Chương 21: Sự trung tín và vĩnh cư trong các truyền thống đan tu 137
Chương 22: Những suy tư về vĩnh cư đan tu 146
Chương 23: Sự trung tín sáng tạo trong truyền thống Biển Đức Xitô 153