Tự đào tạo mình trở nên môn đệ truyền giáo
Phụ đề: Gợi ý thực hành cho người rao giảng Tin mừng
Tác giả: Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 266.1 - Sứ vụ truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008785
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008786
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tự đào luyện mình trở nên môn đệ truyền giáo 1
Tự đào luyện mình trở nên môn đệ truyền giáo 3
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 9
Những chữ viết tắt 17
PHẦN MỞ ĐẦU: XUẤT PHÁT TỪ NỀN TẢNG  
Bài 1: Tôi trở nên môn đệ truyền giáo 31
Bài 2: Căn tính của tôi - Môn đệ truyền giáo 36
Bài 3: Sứ mệnh của tôi - Môn đệ truyền giáo 40
PHẤN THỨ NHẤT: NHỮNG YẾU TỐ NỀN TẢNG ĐỐI VỚI NGƯỜI MÔN ĐỆ VÀ TỔ CHỨC TRUYỀN GIÁO
Bài 4: Yếu tố sức khỏe 45
Bài 5: Yếu tố gia đình 48
Bài 6: Yếu tố sự nghiệp 51
Bài 7: Yếu tố bạn hữu 55
Bài 8: Yếu tố hành chính 59
Bài 9: Yếu tố cơ sở hạ tầng 63
Bài 10: Yếu tố đào luyện 66
Bài 11: Yếu tố xác định đối tượng phụng vụ 70
PHẦN THỨ HAI: MÔN ĐỆ TRUYỀN GIÁO VÀ NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT  
Bài 12: Kỹ năng tư duy 75
Bài 13: Kỹ năng giải quyết vấn đề 79
Bài 14: Kỹ năng trình bày sứ điệp Lời Chúa 83
Bài 15: Kỹ năng quản trị và quản lý 87
Bài 16: Kỹ năng làm việc nhóm - Quy tắc Horenso 90
PHẦN THỨ BA: ÁP DỤNG KIẾN THỨC TÂM LÝ VÀO VIỆC TRUYỀN GIÁO  
Bài 17: Hiểu tính cách con người - mô hình Disc 94
Bài 18: Quản trị, quản lý và cải tiến - Mô hình PDCA 98
Bài 19: Phục vụ tận tâm - Triết lý O - Motenashi 102
Bài 20: Nâng cao cấp độ tư duy - Tháp tư duy Bloom 105
PHẦN THỨ TƯ: NHỮNG YẾU TỐ CẢN TRỞ VIỆC TRUYỀN GIÁO  
Bài 21: Chủ nghĩa giáo sĩ 110
Bài 22: Truyền giáo theo ý riêng 116
Bài 23: Tình trạng cộng tác nửa vời 120
Bài 24: Thói quen chạy theo hình thức bề ngoài 124
Bài 25: Thiếu cập nhật kiến thức truyền giáo 127
PHẦN KẾT THÚC: TRỞ VỀ VỚI NỀN TẢNG  
BÀI 26: Truyền giáo - vấn đề đức tin 132
Bài 27: Chúa Thánh Thần - Linh hồn của truyền giáo 136
Bài 28: Đức Maria - Môn đệ truyền giáo mẫu mực 140
Bài 29: Nét đặc trưng của môn đệ truyền giáo 144
Bài 30: Tuyền giáo - Khẩn thiết và mới mẻ 147
Kết luận 151
Thư mục 153
1. Giáo dân của Hội thánh 153
2. Những tài liệu khác 154
3. Trang Web 156
Phụ lục 157