Diễm tình ca
Tác giả: Lm. Vincent Lê Phú Hải, OMI
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 223.9 - Diễm ca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008955
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ SÁCH DIỄM TÌNH CA 9
1. Từ nguyên 9
2. Đại cương về sách Diễm Tình Ca 9
A. Diễm Tình Ca trong Thư Quy 10
B. Phương diện văn chương sách Diễm Tình Ca 14
B.1. Thể văn 14
B.2. Nội dung 17
B.3. Cấu trúc 18
C. Thời gian 25
D. Tác giả 31
E. Các lối giải thích 36
1. Giải thích theo lối Phúng dụ 36
2. Giải thích tín ngưỡng 38
3. Giải thích theo lối kịch tính 38
4. Giải thích theo chủ nghĩa tự nhiên 38
5. Giải thích tiên trưng 38
6. Giải thích văn tự 40
7. Lối giải thích dân gian 41
8. Lối tiếp cận Do thái giáo 41
F. Liên văn bản 48
G. Diễm Tình Ca và truyền thống Khôn Ngoan 52
H. Diễm Tình Ca trong phụng vụ Công giáo 56
J. Các giáo phụ và Diễm Tình Ca 60
J.1. Những văn bản tiếng Xyriắc 63
J.2. Những văn bản tiếng Hy lạp 67
J.3. Những văn bản tiếng Latinh 67
CHƯƠNG II: CHÚ GIẢI DIỄM TÌNH CA 73
I. Tựa đề và lời phi lộ (1,1-4) 73
A. 1,1 Tựa đề 73
B. 1,2-4 lời phi lộ 75
II. Bài ca thứ 1: 1,5-2,7 81
III. Bài ca thứ 2: 2,8-17 107
IV. Bài ca thứ 3: 3,1-5 118
V. Bài ca thứ 4: 3,6-11 123
VI. Bài ca thứ 5: 4,1-5,1 131
VII. Bài ca thứ 6: 5,2-8 156
VIII. Bài ca thứ 7: 5,9-6,3 163
IX. Bài ca thứ 8: 6,4-10 172
X. Bài ca thứ 9: 6,11-7,11 181
XI. Bài ca thứ 10: 7,12-8-4 198
XII. Phần kết: 8,5-7 206
XIII. Phần phụ thêm: 8,8-14 214
Thư mục 225