Đường về Emmaus
Phụ đề: Học Thánh kinh trong 100 tuần
Tác giả: ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Ký hiệu Tác giả: NG-K
DDC: 225.071 - Tân ước. Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008316
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 676
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có