Các tác phẩm của tác giả Lm. Phanxicô xaviê Nguyễn Hai Tính, SJ