Ít phút suy tư thần lý
Tác giả: Phan văn Chức
Ký hiệu tác giả: PH-C
DDC: 238 - Tín điều, lời tuyên xưng đức tin, giáo kết.
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004226
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 373
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích