Tin mừng nước Thiên Chúa
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 231.72 - Nước Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008794
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 459
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TẬP I: THIÊN CHÚA VÀ CÔNG TRÌNH CỨU ĐỘ
Lời mở đầu 5
Nhập đề 11
THIÊN CHỨC CỦA KI-TÔ HỮU
I. Thiên chức phong phú của Ki-tô hữu 13
II. Tin mừng nước Thiên Chúa 17
III. Giáohội truyền giảng Tin mừng nước Thiên Chúa  22
PHẦN I: THIÊN CHÚA LÀ CHA
1. Thiên Chúa tỏ mình cho ta 27
I. Thiên Chúa nói cùng ta 27
II. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa qua vạn vật và qua đời sống 33
2. Thiên Chúa toàn năng và khôn ngoan 41
3. Thiên Chúa toàn hảo và thánh thiện 55
4. Thiên Chúa là tình yêu 65
PHẦN II: THIÊN CHÚA TẠO DỰNG VÀ BAN ƠN CỨU RỖI
5. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và loài người 79
I. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ 79
II. Thiên Chúa tạo dựng con người 84
6. Thiên Chúa ban ơn cứu rỗi 92
I. Tình trạng nguyên thủy của loài người 92
II. Loài người sa ngã 94
III. Thiên Chúa hứa ban ơn cứu rỗi 95
7. Thiên Chúa chuẩn bị ơn cứu rỗi 98
PHẦN III: ĐỨC GIÊSU THỰC HIỆN ƠN CỨU RỖI
8. Đức Giêsu truyền giảng nước Thiên Chúa 111
I. Nước Thiên Chúa đã đến gần 111
II. Tâm tình và thái độ của Đức Giêsu 117
9. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa làm người 122
I. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa 122
II. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa làm người 127
III. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 133
10. Đức Giêsu thực hiện công cuộc cứu rỗi (I) 141
I. Sức chống đối của Thiên Chúa 141
II. Đức Giêsu tự nguyện chấp nhận thập giá 145
III. Đức Giêsu chết để cứu chuộc chúng ta 148
IV. Đức Giêsu dâng mình trên thập giá 152
11. Đức Giêsu thực hiện công cuộc cứu rỗi (II) 156
I. Đức Giêsu chết 156
II. Đức Giêsu sống lại 157
III. Đức Giêsu về bên Chúa Cha 161
12. Đức Giêsu là Chúa chúng ta 164
I. Đức Giêsu được suy tôn làm Chúa 169
II. Đức Giêsu sẽ trở lại 172
PHẦN IV: THÁNH THẦN LÀM TA NÊN THÁNH
13. Thánh Thần là Thiên Chúa 177
14. Thánh Thần được ban cho ta 179
I. Thánh Thần xuống trên các tông đồ 179
II. Thánh Thần tác động suốt lịch sử 181
III. Thánh Thần trong Giáo hội và nơi người tín hữu 183
15. Thánh Thần hoạt động trong ta 186
I. Thánh Thần trợ giúp ta 186
II. Thánh Thần làm ta nên thánh 189
16. Thiên Chúa Ba Ngôi 195
TẬP II: GIÁO HỘI VÀ ĐỜI KI-TÔ HỮU
PHẦN VI: ĐỨC GIÊSU SỐNG TRONG GIÁO HỘI
17. Giáo hội là một mầu nhiệm 203
18. Giáo hội là Dân Thiên Chúa 212
19. Giáo hội là thân thể Đức Ki-tô 223
PHẦN VII: ĐỨC GIÊSU HOẠT ĐỘNG TRONG GIÁO HỘI
20. Giáo hội truyền giáo Tin mừng
I. Huấn quyền của Giáo hội 237
II. Nền tảng giáo huấn của Giáo hội 240
21. Giáo hội thờ phụng và thánh hóa
I. Giáo hội là một cộng đoàn phụng tự 249
II. Giáo hội thánh hóa nhờ các nhiệm tích 253
22. Giáo hội chăn dắt đàn chiên 261
23. Giáo hội trong trần thế 265
I. Đối thoại với trần thế 265
II. Tương quan giữa Giáo hội và trần thế 267
III. Tôn giáo và sinh hoạt công dân 269
PHẦN VIII: NHIỆM TÍCH DẪN VÀO ĐỜI SỐNG MỚI
24. Thánh tẩy 275
25. Thêm sức 285
26. Mầu nhiệm Thánh Thể 293
27. Hiến tế Thánh Thể 295
28. Tiệc Thánh Thể 307
PHẦN IX:NHIỆM TÍCH PHỤC HỒI TÂM LINH
29. Sám hối 315
I. Cám dỗ 315
II. Tội 318
III. Tinh thần sám hối 321
IV. Nhiệm tích sám hối 324
30. Xức dầu bệnh nhân 331
PHẦN X: NHIỆM TÍCH PHỤC VỤ CỘNG ĐOÀN
31. Hôn nhân 337
I. Định chế hôn nhân 337
II. Nhiệm tích hôn nhân 339
III. Đòi hỏi của hôn nhân Ki-tô giáo 343
IV. Truyền sinh và tôn trọng sự sống 345
V. Mấy chỉ dẫn thực hành 348
32. Truyền chức thánh 353
PHẦN XI: ĐỜI KI-TÔ HỮU
33. Tin 361
34. Cậy 376
35. Mến 392
36. Đi theo Đức Giêsu 411
37. Cầu nguyện 417
PHẦN XII: HƯỚNG VỀ TRỜI MỚI ĐẤT MỚI
38. Đời ta đi về đâu 439
39. Lịch sử dẫn ta tới đâu 448