Kinh Thánh nên cớ vấp phạm
Phụ đề: Những lỗi Kinh Thánh và sự linh hướng của Thiên Chúa
Tác giả: Nil Guillemette, SJ
Ký hiệu tác giả: GU-N
Dịch giả: Bênađô Trần Nghiêm, O.Crist
DDC: 222.1 - Ngũ kinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008985
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 395
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  5
PHẦN I: CÁC LỖI KINH THÁNH   11
CHƯƠNG 1: TRẬN ĐẠI HỒNG THỦY   13
Dẫn nhập   13
Bản văn sách Sáng Thế   16
Nhận xét sơ khởi   21
Những nhận xét phê bình từ quan điểm thần học   22
Những nhận xét từ các quan điểm khác   28
Những nhận xét phê bình từ quan điểm khoa học   32
Nền tảng văn chương của cầu chuyện Đại Hồng Thủy  44
Thông điệp của sách Sáng Thế 6-8   59
Kết luận   69
CHƯƠNG II: SÁT TẾ IXAÁC   71
Bản văn   71
Nhận xét sơ khởi   73
Những nhận xét phê bình  77
Kết luận   97
CHƯƠNG III: CÁC TAI ƯƠNG Ở AI CẬP  101
Dẫn nhập   101
Bản văn sách Xuất Hành   103
Nhận xét sơ khởi   119
Nhận xét phê bình về một số khía cạnh của sách Xuất Hành 122
Nhận xét phê bình về các tai ương nói chung  131
Nhận xét phê bình về cái chết của con đầu lòng   147
Kết luận  155
CHƯƠNG IV: LỆNH TRU HIẾN   157
I. Dữ liệu trong và ngoài Kinh Thánh  161
II. Các cách giải thích khác  167
III. Một giải pháp mới được đề xuất  182
CHƯƠNG V: S “THỬ THÁCH" VÀ “TRỪNG PHẠT CỦA THIÊN CHÚA  201
I. Tại sao là một Thiên Chúa trừng phạt?   202
II. Bằng chứng Tân Ước   221
III. Một số đoạn có vấn đề   229
IV. Những ý tưởng tổng hợp   278
Kết luận   282
CHƯƠNG VI: CÁC LỖI KINH THÁNH KHÁC   285
PHN II: LINH HỨNG KINH THÁNH   299
CHƯƠNG VII: NHỮNG SUY TƯ KHÁI QUÁT   301
1. Linh hứng Kinh Thánh như một sự kiện   301
2. Linh hứng Kinh Thánh như một mầu nhiệm  306
CHƯƠNG VIII: LINH HỨNG KINH THÁNH KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÁI GÌ ĐÓ 313
1. Linh hứng không phải là trạng thái xuất thần 314
2. Linh hứng không phải là đọc chính tả cách máy móc 316
3. Linh hứng không phải là một sự pha trộn các ý tưởng 319
4. Linh hứng không phải là chỉ để bảo vệ cho khỏi lỗi lầm  323
5. Linh hứng không phải là được chuẩn thuận ngay sau đó  325
6. Linh hứng không bị giới hạn vào một phần của Kinh Thánh  325
7. Linh hứng không phải là mặc khải  327
CHƯƠNG IX: DỤNG CỤ CỦA THIÊN CHÚA 333
1. Một phép loại suy: Dụng cụ 334
2. Những ưu điểm và khuyết điểm 340
CHƯƠNG X: DỤNG CỤ GIỚI HẠN  347
1. Bối cảnh Kinh Thánh  347
2. Phép Loại suy: Biến cố Nhập Thể  361
CHƯƠNG XI: NHỮNG LỖI THUỘC CHÂN LÝ 369
1. Mục đích trực tiếp của linh hứng  369
2. Đích điểm trung gian của linh hứng  374
3. Chân lý trong Kinh Thánh  381
4. Một chân lý tiệm tiến  378
PHẦN KẾT LUẬN  391