Các tác phẩm của tác giả Lm. Gioan B. Nguyễn Văn Hào, PSS