Hội thảo loan báo Tin mừng: "Được thanh tẩy và được sai đi"
Phụ đề: Tín hữu Chúa Kitô tham gia sứ vụ loan báo Tin mừng
Tác giả: Ủy ban Loan báo Tin mừng
Ký hiệu Tác giả: UYB
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008385
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Lời giới thiệu 5
Chương trình tổng quát hội thảo 7
Nhật ký hội thảo 11
Ngày thứ nhất 12
Ngày thứ hai 17
Ngày thứ ba 28
Ngày thứ tư 33
"Được thanh tẩy và được sai đi" 35
Một hướng cho sứ vụ Loan báo Tin mừng của Giáo dân 69
Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống 83
Hướng dẫn giáo dân thực thi sứ vụ thừa sai 92
Người giáo dân tác viên Loan báo Tin mừng 112
Tân phúc Âm hoá - Đã qua rồi hay chưa tới? 127
Phương pháp cầu nguyện bằng lời Chúa 143
Tổng hợp các ý kiến 167
Định hướng giáo dân sống truyền giáo 173
Ý tưởng xuất phát 176
Các việc làm cụ thể 182
Đời sống nhân đức thiết thực 187
Con đường tu luyện lâu dài 191
Định nghĩa, truyền giáo là gì? 199
Đánh giá và đề xuất hội thảo Loan báo Tin mừng 206
Danh sách tham dự viên Hội thảo Loan báo Tin mừng