Thánh Thể sinh động
Tác giả: Jean Galot, SJ
Ký hiệu tác giả: GA-J
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003968
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008868
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 5
Phần thứ nhất: SỰ HIỆN DIỆN 7
Chương một: HIỆN DIỆN THỰC 8
1. Đức Kitô hiện diện 8
2. Này là Mình Ta 11
3. Đức tin các môn đệ 13
4. Biểu tưởng và thực tại 18
5. Sự chuyển bản thể 22
Chương hai: SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGÔI LỜI NHẬP THỂ 25
1. "Thịt ta" 26
2. Sự hiện diện của Ngôi Hai và sự thông hiệp với Ba Ngôi 30
3. Đức Kitô đích thân hiện diện và mời ta kết hợp với Ngài 34
4. Sự hiện diện thần linh 40
5. Sự hiện diện trong xác phàm 47
6. Hiện diện làm vật hy sinh 53
7. Sự hiện diện sống động 59
8. Sự hiện diện vinh hiển 62
9. Dứt khoát lập trường Đức tin 67
Phần thứ hai: HY TẾ  
Chương ba: LỜI LOAN BÁO VỀ HY TẾ THÁNH LỄ  
1. Hy tế của nhân loại 74
2. Tại sao? 77
3. Tình yêu và hy tế 79
4. Hy sinh và chuộc tội 84
5. Cái bất lực của hy tế do tội nhân dâng lên 87
6. Hiến tế tinh sạch và hoàn hảo 90
Chương bốn:  TINH THẦN CỦA HY TẾ  
1. "Mình" Thầy phải thí ban vì các con 94
2. Máu Ta sẽ đổ ra cho nhiều người 98
3. "Cho nhiều người, cho các con" 102
4. Đức vâng lời 106
5. Tình con thảo 112
6. Tình yêu tha nhân 114
7. Chúa Thánh Thần, linh hồn của hy tế 121
Chương năm: THÁNH LỄ VÀ THẬP GIÁ  
1. Hai hy tế 125
2. Hy tế bí tích và hy tế duy nhất của Thập Giá 129
3. Hy tế trong nhiệm cục bí tích 132
4. Thánh lễ là một sự dâng hiến mới 136
5. Thánh Lễ, một sự sát tế mới 139
6. Hy tế biểu thị 141
7. Dấu chỉ bí tích của hy tế 144
8. Sự hoàn tất vinh hiển của hy tế 147
9. Chúa Kitô vinh hiển ở trung tâm mầu nhiệm 151
Chương sáu: HY TẾ VÀ HỘI THÁNH  
1. Hội Thánh, lý do tồn tại của hy tế Thánh Lễ 154
2. Nhập cuộc nhờ nghi thức và nhập cuộc bằng chính bản thân 157
3. Linh hồn của Hội Thánh và linh hồn của Thánh Lễ 160
4. Dâng vũ trụ trong Bánh 164
5. Dâng việc lao động trong bánh 168
6. Tiến vật duy nhất của Hội Thánh trong Đức Tin 172
7. Tiến vật của linh mục và của các tín hữu 176
8. Thánh lễ trên đường chinh phục thế giới 179
Chương bảy:  LỄ VẬT TẠ ƠN, XÁ TỘI VÀ XIN ƠN  
I. LỄ VẬT TẠ ƠN  
1. Tiếng "Euchaistie": Tạ ơn 183
2. Tạ ơn vì quá khứ của nhân loại 186
3. Sự vượt trội của ơn Thiên Chúa ban nơi Đức Kitô 191
4. Đức Kitô là lễ tạ ơn 195
II. CỦA LỄ XÁ TỘI  
1. Cho nhiều người được tha tội 198
2. Thánh lễ, nguồn cậy trông và lạc quan 200
3. Sự xao dịu (xá tội) 203
4. Đền bồi 206
5. Canh tân giao ước 209
III. CỦA LỄ XIN ƠN  
1. Đền tội và xin ơn 212
2. Giá trị khấn cầu đối với kẻ chết 215
3. Giá trị ban ơn đối với người sống 218
4. Giá trị hữu hạn hay vô hạn 222
5. Giá trị ban ơn của Thánh Lễ hiện hữu theo viễn cảnh nào 225
Phần thứ ba: RƯỚC LỄ  
Chương tám: BỮA ĂN LINH THIÊNG, TỪ CỰU ƯỚC ĐẾN TÂN ƯỚC  
1. Giá trị bữa ăn linh thiêng nơi dân Do Thái 230
2. Tiệc Thánh Thể, tiệc hy tế 234
3. Tiệc Thánh Thể, Chúa hiện diện và chiêm ngưỡng 238
4. Bữa tiệc Thánh Thể và những thực tại bề trong 244
5. Bữa ăn Chiên Vượt Qua 246
6. Tiệc cánh chung, tiệc cưới 250
7. Bữa ăn thần thiêng 256
Chương chín: VIỆC RƯỚC LỄ VÀ SỰ SỐNG KITÔ HỮU  
1. Rước lễ, điều kiện để sống 263
2. Việc rước lễ và sự đói khát thiêng liêng 266
3. Rước lễ, nguồn sức mạnh 269
4. Rước lễ, nguồn mạch sự sống thần linh 273
5. Rước lễ, sự kết hợp trong tình yêu 275
6. Hiệp nhất với Nhiệm Thể 278
7. Nguồn mạch lòng nhiệt thành tông đồ 285
8. Nguồn mạch Đức Ái 285
9. Nguồn mạch thánh hóa thân xác 288
10. Nguồn mạch bình an 292
11. Đức Maria trong bàn tiệc Thánh Thể 294
12. Việc rước lễ và sự trở về cùng Cha 296
Phần thứ bốn: VIỆC THỜ PHƯỢNG ĐỔI VỚI SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA  
Chương mười: VIỆC THỜ PHƯỢNG SỰ HIỆN DIỆN THÁNH THỂ VÀ TƯƠNG QUAN CỦA NÓ ĐỐI VỚI HY TẾ THÁNH LỄ VÀ VIỆC RƯỚC LỄ  
1. Sự hiện diện được ban cách tuyệt đối 301
2. Hiện diện lâu dài 304
3. Lời kêu gọi kính thờ lạy Thánh Thể 307
4. Sự hiện diện và hy tế 311
5. Sự hiện diện và việc rước lễ 314
6. Sự hiện diện và Nhiệm Thể 316
7. Việc thờ phượng, sự hiện diện Thánh thể vượt ra ngoài Thánh Lễ 318
8. Đền thờ và nhà Tạm 321
9. Viếng Thánh Thể 326
10. Kết luận 330