Việc giải thích Kinh thánh trong Hội thánh
Tác giả: Ủy ban Kinh Thánh Giáo Hoàng
Ký hiệu Tác giả: UYB
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000417
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0006174
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 21
Số trang: 144
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0006175
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 21
Số trang: 144
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mở đầu 5
Kết luận 19
Lời nói đầu của Hồng y Josph Ratzinger 23
I. Các phương pháp và các nối tiếp cận đề giải thích Kinh Thánh 33
II. Các vấn đề lý thuyết giải thích 73
III. Các đặc điểm của lối giải thích Công giáo 86
IV. Việc giải thích Kinh Thánh trong đời sống của Hội thánh 115
A. Hiện tại hóa 115
B. Hội nhập văn hoá 120
C. Việc sử dụng Kinh Thánh 122
Kết luận 130
Một số từ vựng 135
Mục lục 139