Các tác phẩm của tác giả Bartolomeo Nguyễn Anh Huy, SJ