Các tác phẩm của tác giả Nt. Maria Stephano Đặng Thị Chung, FMSR