Các tác phẩm của tác giả Lm. Vincent Lê Phú Hải, OMI