Khía cạnh thần học về giáo luật
Phụ đề: Nghiên cứu chuyên sâu về Giáo luật
Tác giả: Lm. Barnaba Trần Đình Phục
Ký hiệu tác giả: TR-P
DDC: 262.911 - Học hỏi Công Vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008414
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bảng chữ viết tắt  5
Mở đầu  7
Lịch sử hình thành Giáo luật  13
Chương I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GIÁO LUẬT TRONG TƯƠNG QUAN VỚI THẦN HỌC 13
I. Thế kỷ thứ I - V: Thời kỳ nguyên thủy  14
II. Thế kỷ thứ VI-XI: Thời kỳ phân chia từng bước  17
III. Thế kỷ thứ XII - XVI: Thời kỳ chuyên biệt của hai lãnh vực  27
IV. Thế kỷ thứ XVII-XX: Thời kỳ tách biệt và hướng đi mới  32
V. Cách thức trích dẫn trong các tài liệu nguồn Giáo luật  36
Chương II: QUY TẮC HÓA CÁC BỘ GIÁO LUẬT TRONG THẾ KỶ THỨ XX  43
I. Soạn thảo các Bộ Giáo Luật  44
II. Hệ thống hai Bộ Giáo Luật đang được áp dụng  51
III. Những điều luật được sửa đổi trong CIC/83  58
A. Điều luật được sửa đổi theo Quyển trong CIC/83  58
B. Những điều luật được sửa đổi cần chú ý  62
C. Giải thích các bản văn lập pháp trong CIC/83  64
IV. Những bản văn lập pháp bổ sung cho Bộ Giáo Luật  67
V. Quyền hạn của các Hội Đồng Giám Mục: Luật địa phương  68
Chương III: NỀN TẢNG VÀ KHÍA CẠNH THẦN HỌC VỀ GIÁO LUẬT  75
I. Thần học về Giáo luật sau Công Đồng Vatican II  76
A. Những vấn đề được đặt ra giữa Thần học và Giáo luật. 76
B. Đi tìm một định nghĩa Thần học về Giáo luật  79
II. Trường phái Munich  84
A. Cấu trúc thần học về Giáo luật của Klaus Mörsdorf  85
B. Thần học về giáo luật của Antonio Rouco Varela  87
C. Tổng quan lý thuyết của Giáo luật theo Eugenio Corecco  90
III. Trường phái Navarre  92
A. Pedro Lombardia: Giáo luật, trật tự trong Giáo Hội  92
B. Lanvier Hervada: Luật của Dân Chúa  93
C. Pedro Juan Viladrich: Nen tảng và khoa học Giáo luật  94
D. Alberto de la Hera: Giáo luật, cấu trúc pháp lý  96
E. Tomasz Galkowski: Nối dài triết học   97
IV. Trường phái nghiêng về mục vụ  97
A. Peter Huizing: Khái niệm Giáo luật và thực hành mục vụ  97
B. Ladislas Ӧrsy: Tính năng động của luật  103
V. Giáo huấn của Công Đồng Vatican II và các Đức Giáo Hoàng  108
A. ĐGH Phaolô VI: Tự bản chất, Giáo luật là mục vụ  109
B. ĐGH Gioan Phaolô II: Hiệp thông và sự thật  118
C. ĐGH Phanxicô: Công chính, sự thật và nhân từ  125
VI. Bản chất và truyền thống của Giáo luật  132
A. Suy tư về Giáo Hội học cúa Công đồng Vatican II  132
B.  Bản chất và truyền thống của Giáo luật  139
C. Khái niệm về thiên luật (ius divinum)  152
KẾT LUẬN  173
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 179
Nguồn Giáo luật  179
Tác phẩm  180
Bài viết  181
Websites  183