Hoạt cảnh kinh Thánh
Phụ đề: Phần I. Cựu ước
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu Tác giả: VO-D
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001142
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có