Những chủ đề lớn trong Kinh Thánh
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu Tác giả: VO-D
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008159
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có