Lịch sử hình thành quyển Kinh Thánh
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000275
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 308
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004404
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 88
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0007884
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 172
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 5
CỰU ƯỚC  
I. Một vài ghi chú quan trọng 11
A. Cựu ước là tác phẩm của cả dân tộc Israel 11
B. Ghi chép lại thành văn 12
C. Dân Israel suy nghĩ về lịch sử dân tộc của mình 13
D. Đọc với niềm tin 14
II. Vài nét chính của lịch sử Israel 15
A. Khởi nguyên (St 1-11). Thời Các Tổ Phụ (St 12 - 50)  
B. Thời Môsê và Giôsuê 15
C. Thời các Thủ lãnh đến thời Salômôn 15
D. Hai vương quốc Giuđa và Israel (931-721) 17
E. Từ lời sang văn bản 26
F. Tầng lớp cổ nhất của Cựu Ước 33
III. Hoạt động văn chương giữa thời kỳ đất nước bị chia đôi đến thời lưu đày (932-586 TCN) 49
A. Đền thờ - nơi trú ngụ của Thiên Chúa  50
B. Lọai bỏ mọi thánh địa của các chi tộc 51
C. Sự cách biệt tôn giáo giữa người thành thị với người ở thôn quê 52
D. Tục hoá và cơ chế phượng tự 52
E. Các sách ngôn sứ theo thứ tự thời gian 63
IV. Văn chương trong thời lưu đày (586-538 TCN) 66
A. Thay đổi cái nhìn thần học 67
B. Các tác phẩm thuộc văn chương Đệ Nhị luật 69
C. Truyền thống tư tế (Priesterschrift - P)  71
D. Các tác phẩm ngôn sứ 72
V. Các tác phẩm sau thời lưu đày 74
A. Các vấn đề của thời sau lưu đày 75
B. Tác phẩm của các ngôn sứ sau thời lưu đày 76
C. Biên tập lần cuối quyển Ngũ Thư 77
D. Tổng quát về Ngũ Thư 79
E. Các sách Sử biên niên (Chroniques) 80
F. Tổng quan từ thời chiếm đất đến lưu đày 82
G. Các tác phẩm theo văn chương Midrasch 82
H. Việc thu thập các mẫu gương như thế đã diễn ra trong thế kỷ thứ III và II TCN 84
VI. Những giai đoạn quan trọng trong lịch sử qui tập Kinh bộ 86
A. Về việc hình thành Kinh bộ Cựu Ước 90
B. Về ngôn ngữ của quyển Cựu Ước 93
C. Về quyển LXX (Septuaginta - quyển Bảy mươi) mà người Công giáo nhận là sách Cựu Ước của mình 97
D. Bản dịch Cựu ước sang tiếng Latinh - Bản Vulgata 100
E. Bản Sixto-Clémentine 108
Vài nhận định trước khi chấm dứt phần Cựu Ước 109
TÂN ƯỚC  
Ghi chú quan trọng  
1. Cuộc khủng hoảng đầu tiên của cộng đoàn tiên khởi được diễn tả qua việc Chúa đến chậm 116
2. Ý định của tác giả Tân Ước  117
I. Cộng đoàn tiên khởi 120
A. Mong chờ ngày quang lâm và sự thất vọng  
B. Ý nghĩa của cộng đoàn tiên khởi tại Giêrusalem 123
C. Ghi chú về trinh tự hình thành các tác phẩm Tân Ước  128
II. Các tác phẩm Tân Ước 131
A. Các thư Phaolô 131
B. Các Phúc âm Nhất Lãm 139
C. Sách Công vụ Tông đồ 145
D. Các thư khác trong Tân Ước 150
E. Các tác phẩm mang tên Gioan 155
Phụ lục 1: Xác định Kinh bộ Tân Ước về việc xác định Kinh bộ Tân Ước  163
Phụ lục 2: Ngụy Thư (Apokryphen) 168
1. Tích cực 169
2. Tiêu cực 170