Nhật ký Đức Giêsu
Tác giả: Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003896
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 140
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005076
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 140
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích