Gặp gỡ chính Chúa
Tác giả: Lm. Nguyễn Trọng Viễn, OP
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002608
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 278
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0006299
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 254
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài 1: Từ Thái độ thực dụng 9
1. Người thanh niên nhiệt thành 9
2. Một chút chệch hướng 10
3. Hai cuộc vượt qua cần thiết 11
4. "Đạo" thực dụng 15
Bài 2.1: Vài dữ kiện căn bản trong Nhiệm cục Cứu độ Do Thái - Kitô giáo 20
1. Gắn liền với cuộc sống 20
2. Thực trạng con người 22
3. Một nguyên nhân có tính toàn diện 24
4. Ơn cứu độ duy nhất 25
5. Tính cách lịch sử 27
6. Theo tinh thần sê-mít và hoàn cảnh dân Ít-ra-en 28
Bài 2.2: Đức Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng ta 39
1. Những yếu tố chính trong quan niệm cổ truyền 42
2. Nhìn lại nền thần học Cứu Chuộc 48
3. Vài nét về Thần học Cứu độ 55
Bài 3.1: Nhiệm cục Mạc khải 71
1. Đạo Mạc khải 71
2. Mạc khải chính Chúa 74
3. Đức tin và Mạc khải 78
4. Những đặc tính của Mạc khải 81
Bài 3.2: Đời sống cầu nguyện 96
1. Thái độ của niềm Tin 96
2. Nẻo đường đức Cậy 100
3. Nẻo đường đức Mến 104
4. Nhiệm cục mới 110
5. Cầu nguyện là dâng tặng tâm hồn cho Chúa 118
Bài 4.1: Nhiệm Cục Giao Ước 121
1. Thiên Chúa nhập cuộc 121
2. Thiên Chúa giao ước với con người 122
3. Giao ước mới 130
Bài 4.2: Sống các bí tích cứu độ 140
1. Chiều kích biểu tượng của Phụng vụ Bí tích 140
2. Tầm mức của Giao ước 147
Bài 5.1: Nhiệm cục Lời Chúa 155
1. Văn hóa Sê-mít 155
2. Tác động của lời Chúa 159
3. Sự phát triển từ Cựu ước đến Tân Ước 163
4. Những thái độ căn bản của Kitô hữu 165
Bài 5.2: Sống Ý nghĩa siêu nhiên 170
1. Từ nền tảng nhân bản 170
2. Thái độ nhân bản trước Thiên Chúa 175
3. Những dấu hiệu không có ý nghĩa siêu nhiên 180
4. Khám phá những giá trị từ kho tàng đức Tin 184
Bài 6.1: Nhiệm cục Ân sủng 192
1. Cách thức tiếp cận vấn đề Ân sủng 192
2. Những khía cạnh của Ân sủng 194
3. Vài vấn đề tranh luận 198
4. Vài suy tư mục vụ 208
5. Nhìn lại vấn đề Ân sủng 210
Bài 6.2: Đời sống tâm linh Kitô giáo 215
1. Đời sống thiêng liêng Kitô giáo 215
2. Những thái độ lệch lạc trong dân Ít-ra-en 219
3. Tìm lại nền thần học Cánh chung 242
Bài 7.1: Nhiệm cục Cánh chung 233
1. Vấn đề Cánh chung 233
2. Thay đổi quan niệm về Cánh chung 239
3. Tìm lại nền thần học Thánh kinh 242
Bài 7.2: Đến... Sự tự do của con cái Chúa 257
1. Thách đố trên hành trình làm người 259
2. Sự tự do của con cái Chúa 262
* Nhìn chung 271