Tông huấn Ecclesia in Asia - Giáo hội tại Á Châu
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Lm. Phêrô Nguyễn Quang Sách, Lm. Đặng Xuân Thành
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003570
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 143
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004630
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 143
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004631
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 143
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004632
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004925
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 152
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004990
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 176
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0006596
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 183
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa tại Châu Á 11
2. Bối cảnh của Hội Nghị đặc biệt vừa qua 12
3. Diễn tiến Hội Nghị đặc biệt 14
4. Chia sẻ kết quả Hội Nghị đặc biệt 15
5. Á Châu, nơi sinh của Đức Giêsu và Giáo hội 19
6. Các thực tế tôn giáo và văn hóa 20
7. Các thực tế kinh tế và xã hội 21
8. Các thực tế chính trị 25
9. Giáo hội tại Châu Á: trong quá khứ và trong thực tại 27
10. Món quà đức tin 33
11. Đức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa làm người, Đấng ban ơn cứu độ 34
12. Con người và sứ mạng của con Thiên Chúa 37
13. Đức Giêsu Ki-tô, sự thật về con người 39
14. Tính duy nhất và phổ quát của sự cứu độ nơi Đức Giêsu 41
15. Thánh Thần Thiên Chúa trong việc sáng tạo và trong lịch sử 45
16. Chúa Thánh Thần và sự nhập thể của Ngôi Lời 47
17. Chúa Thánh Thần và Thân Thể Đức Ki-tô 49
18. Chúa Thánh Thần và sứ mạng của Giáo hội tại Châu Á 51
19. Ưu tiên cho việc loan báo 54
20. Loan báo Đức Giêsu Ki-tô tại Châu Á 55
21. Thách đố của việc hội nhập vaen hóa 60
22. Những lãnh vực then chốt cần hội nhập văn hóa 63
23. Cuộc sống Ki-tô hữu là một cuộc loan báo 67
24. Hiệp thông và truyền giáo phải đi đôi với nhau 71
25. Hiệp thông trong nội bộ Giáo hội 73
26. Sự liên đới giữa các Giáo hội 77
27. Các Giáo hội Công Giáo Đông Phương 78
28. Chia sẻ hy vọng và đau khổ 79
29. Sứ mạng đối thoại 82
30. Đối thoại đại kết 84
31. Đối thoại giữa các tôn giáo 86
32. Học thuyết xã hội của Giáo hội 91
33. Phẩm giá con người 93
34. Ưu tiên yêu thương người nghèo 94
35. Tin mừng về sự sống 98
36. Chăm sóc sức khỏe 99
37. Giáo dục 100
38. Xây dựng hòa bình 101
39. Hiện tượng toàn cầu hóa 102
40. Nợ nước ngoài 104
41. Môi trường 105
42. Một Giáo hội làm chứng 108
43. Các mục tử 109
44. Đời thánh hiến và các Hội Truyền giáo 111
45. Giáo dân 114
46. Gia đình 116
47. Giới trẻ 118
48. Truyền thông xã hội 119
49. Các vị tử đạo 121
50. Lời tri ân và khích lệ 122
51. Cầu nguyện với Thánh Mẫu Đức Ki-tô 124