Thông điệp Rerum Novarum - Tân sự
Tác giả: ĐGH. Leo XIII
Ký hiệu tác giả: LEO
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000395
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1891
Khổ sách: 21
Số trang: 75
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu Thông điệp 3
Đỉnh cao cuộc cách mạng đầu tiên 3
Kitô hữu và những phong trào công nhân ngay trước thời điểm Thông điệp Tân sự 5
Đức Lê-ô XIII và việc biên tập thông điệp Tân sự 8
Từ chuẩn đoán đến thuốc chức đích thực 10
Một tiếng vang thoáng chốc và một hậu thế trường kỳ 13
THÔNG ĐIỆP RERUM NOVARUM   
1. Những tương quan giữa chủ và thợ đã thay đổi 16
2. Một hoàn cảnh bất hạnh và khốn khổ không đáng 17
VẤN NẠN TIÊN QUYẾT: ĐỀ XUẤT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI NHẰM HỦY BỎ QUYỀN TƯ HỮU NHỮNG HẬU QUẢ TAI HẠI  
3. Luận đề chủ nghĩa xã hội: Những sai lạc 19
4. Giới lao động mất mọi sy vọng nới rộng gia sản 19 
5. Con người có quyền tư hữu tự nhiên, bền vững và vĩnh cửu 20 
6. Con người phải thống trị trái đất 21 
7. Quyền tư hữu và nguồn lợi của trái đất dành chung cho mọi người 23
8. Mối liên hệ giữa tư hữu và lao động 24
9. Mối liên hệ giữa tư hữu và đời sống và gia đình 26
10. Di sản gia đình 27
11. Quyền bính dân sự phải bảo vệ xã hội gia đình 28
12. Hậu quả tai hại của sở hữu tập thể 29
GIÁO HỘI CÓ QUYỀN ĐÈ CẬP ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ GIÁO HỘI VỮNG TIN THỰC HIỆN ĐIỀU ĐÓ  MỘT CÁCH CÓ HIỆU QUẢ 30
13. Cần phải nhờ đến tôn giáo và Giáo hội 30
14. Chấp nhận những khác biệt và bất bình đẳng 31
15. Hai giai cấp không phải là thù địch: Tư bản và lao động 33
16. bổn phận công bằng của công nhân và của chủ nhân 34
17. Lương bổng cân xứng 35
18. Tình thân ái giữa mọi người  36
19. Của cải phải được sử dụng chung : Bổn phận bác ái 38
20. Bần cùng không phải là một điều ô nhục 40
21. Hơn cả tình nghĩa bạn bè là tình huynh đệ 41
22. Những cơ chế công giáo canh tân các xã hội 42
23. Giáo hội mời gọi sống nhân đức 44
24. Giáo hội nâng đỡ giai cấp thua thiệt qua những tổ chức từ thiện 45
VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC  
25. Hành động chung của tất cả moị người 46
26. Phục vụ công ích 47
27. Tư cách công dân chung và tổ chức tư pháp phân phối 48
28. Công quyền giữ gìn lợi ích công cộng và riêng tư 50
29. Quốc gia can thiệp đẻ bảo vệ người lao động 51
30. Bảo vệ phong tục và các quyền tư hữu 53
31. Phong trào các cuộc đình công 54
32. Tôn trọng phẩm giá con người: Bảo đảm việc nghỉ ngơi hàng tuần 54
33. Xác định điều kiện và thời giờ làm việc 56
34. Chăm lo việc ấn định một lương bổng công bằng 57
35. Khai triển tinh thần sở hữu 60
CÁC NGHIỆP ĐOÀN  
36. Ảnh hưởng tốt của nghiệp đoàn trong xã hội 62
37. Những hội tư có mục địch hạn hẹp  
38. Quốc gia không thể cấm cản các hội tư 64
39. Trường hợp các dòng tu  65
40. Côn nhân Kitô hữu khó chọn lựa trước một số hội đoàn 66
41. Những công đoàn công giáo 67
42. Tổ chức nghiệp đoàn 68
43. Công trình hành động của nghiệp đoàn 70
44. Lợi ích của công đoàn cho toàn xã hội.