Thông điệp Pacem in terris - Hoà bình trên thế giới
Tác giả: ĐGH. Gioan XXIII
Ký hiệu tác giả: GIOAN
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0005890
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 4
Phần I. Trật tự giữa cá nhân. Mỗi cá nhân là một nhân vị, có quyền lợi và nghĩa vụ 7
Phần II. Những mối tương quan giữa cá nhân với công quyền trong một cộng đồng chính trị 20
Phần III. Những tương quan giữa các cộng đồng chính trị 34
Phần IV. Tương quan giữa các cá nhân và các cộng đồng quốc gia với cộng đồng thế giới 50
Phần V. Các huấn thị mục vụ 57