Niềm vui của Tin mừng - Evangelii Gaudium
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 14

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000806
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0000807
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0000808
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0000809
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004643
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004644
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004645
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004646
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004647
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004648
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004649
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005667
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005701
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0005702
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG [1]
I. Một niềm vui luôn luôn mới mẻ, niềm vui được chia sẻ [2-8] 7
II. Niềm vui dịu ngọt và phấn khởi của việc loan báo Tin mừng [9-13] 14
Sự mới mẻ vĩnh hằng [11-13]   15
III. Tân Phúc âm hoá để thông truyền đức tin [14-18]  18
Phạm vi và giới hạn của Tông Huấn này [16-18]  21
CHƯƠNG I: SỰ BIỂN ĐỔI TRUYỀN GIÁO CỦA HỘI THÁNH [19]
I.  Một Hội thánh “đi ra” [20-24]   23
Đi bước trước, dấn thân và đồng hành, sinh hoa trái và vui mừng [24]   25
II. Hoạt động mục vụ và sự hoán cải [25-33]  27
Một cuộc canh tân không thể trì hoãn của Hội Thánh [27-33]   29
III. Từ tâm điểm của Tin mừng [34-39] 34
IV. Truyền giáo hoà nhập trong những giới hạn của con người [40-45]  38
V. Người mẹ với trái tim rộng mở [46-49] 43
CHƯƠNG II: GIỮA CƠN KHỦNG HOẢNG VỀ DẤN THÂN CỘNG ĐỒNG [50-51]
I. Các thách thức của thế giới hôm nay [52-75] 48
Nói không với một nền kinh tế loại trừ[53-54]    49
Nói không với ngẫu thần mới là tiền bạc[55-56] 51
Nói không với một hệ thống tài chánh thống trị thay vì phục vụ [57-58] 52
Nói không với tình trạng bất bình đẳng, nguồn gốc của bạo lực [59-60] 53
Các thách thức văn hoá [61-67]   55
Các thách thức cho việc hội nhập đức tin [68-70] 61
Các thách thức từ nền văn hoá đô thị [71-75] 63
II.   Thách thức cho người hoạt động mục vụ [76-109]  67
Nói có với thách thức của một linh đạo truyền giáo [78-80] 68
Nói không với ích kỷ và nguội lạnh thiêng liêng [81-63] 70
Nói không với thái độ bi quan vô bổ [84-86]   72
Nói có với các mối tương quan mới do Đức Kitô đem đến [87-92] 7  75
Nói không với tính thế tục trong đời sống thiêng liêng [93-97] 79
Nói không với việc tranh chấp lẫn nhau [98-101]  83
Các thách thức khác cho Hội Thánh [102-109]   85
CHƯƠNG III: RAO GIẢNG TIN MỪNG [110]
I. Toàn thể dân chúa rao giảng tin mừng [111-134]  93
Một dân tộc cho mọi người [112-114]   94
Một dân với nhiều khuôn mặt [115-118] 96
Chúng ta tất cả là những môn đệ truyền giáo [119-121]  100
Sức mạnh truyền giáo của lòng đạo bình dân [122-126] 102
Tiếp xúc người với người [127-129]   106
Các đặc sủng phục vụ một sự hiệp thông truyền giáo [130-131]  109
Văn hoá, tư tưởng và giáo dục [ 132-134]  111
II. Bài giảng [135-144]  112
Khung cảnh phụng vụ [137-138]     113
Như mẹ nói chuyện với con [139-141]   114
Những lời nói làm trái tim bừng cháy [142-144]  116
III. Chuẩn bị giảng [145-159]   118
Kính cẩn đổi với sự thật [146-148]    119
Cá nhân hoá lời Chúa [149-151]  122
Đọc sách thiêng [152-153]   125
Lắng nghe dân chúng [154-155]   126
Các nguồn hỗ trợ giảng thuyết [156-159]  128
IV. Loan báo tin mừng và hiểu sâu sứ điệp cơ bản [160-175] 131
Huấn giáo cơ bản và khai tâm mầu nhiệm [163-168]   133
Đồng hành với cá nhân trong các bước tăng trưởng [169-173] 137
Tập trung vào Lời Chúa [174-175]  140
CHƯƠNG IV: CHIỀU KÍCH XÃ HỘI CỦA PHÚC ÂM HOÁ [176]
I. Tác động của lời rao giảng cơ bản đối với cộng đồng và xã hội [177-185]. 143
Tuyên xưng đức tin và dấn thân xã hội [178-179] 143
Nước Thiên Chúa và thách thức của nó [180-181]  146
Giáo huấn của Hội Thánh vê' các vấn đề xã hội [182-185]  148
II. Sự bao gồm người nghèo trong xã hội [186-216] 151
Kết hiệp với Thiên Chúa, chúng ta nghe thấy một tiếng kêu xin [187-192]  151
Trung thành với Tin Mừng, kẻo chúng ta vất vả vô ích [193-196] 156
Vị trí đặc biệt của người nghèo trong dân của Thiên Chúa [197-201] 159
Kinh tế và sự phân phối nguồn thu nhập [202-208] 164
Quan tâm tới thành phần dễ tổn thương [209-216]  168
III. Công ích và hòa bình trong xã hội [217-237]  173
Thời gian lớn hơn không gian [222-225]     175
Hiệp nhất thắng xung đột [226-230]  177
Thực tại lớn hơn ý tưởng [231-233]  179
Toàn thể lớn hơn thành phần [234-237]   181
IV. Đối thoại xã hội là một đóng góp cho hòa bình [238-258]  184
Đối thoại giữa đức tin, lý trí và khoa học [242-243]  186
Đối thoại đại kết [244-246]   187
Quan hệ với Do Thái giáo [247-249]  189
Đối thoại liên tôn [250-254]  191
Đối thoại xã hội trong bối cảnh tự do tôn giáo [255-258]   195
CHƯƠNG V: NHỮNG NGƯỜI LOAN BÁO TIN MỪNG ĐẦY THÁNH THẦN [259-261]
I. Các lý do canh tân động lực truyền giáo [262-283] 200
Gặp gỡ thân tình với tình yêu cứu độ của Đức Giêsu [264-267]. 202
Sự nếm cảm thiêng liêng tư cách một dân tộc [268-274]  206
Hoạt động nhiệm mầu của Đức Kitô Phục Sinh và của Thần Khí Ngài [275-280] 212
Sức mạnh truyền giáo của kinh nguyện chuyển cầu [281-283]   217
II. Đức Maria, Mẹ của việc truyền giáo [284-288]  218
Món quà của Chúa Giêsu cho dân của Người [285-286] 219
Ngôi Sao của cuộc tân Phúc Âm hoá 1287-288]   221