Thông điệp đức tin và lý trí - Fides et Ratio
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hồng Giáo, OFM
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002031
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003511
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 144
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0004300
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 4
Chương 1: Mặc khải về sự thông tuệ của Thiên Chúa 12
Chương 2: Tôi tin để hiểu 21
Chương 3: Tôi hiểu để tôi tin 30
Chương 4: Những tương quan giữa đức tin và lí trí 41
Chương 5: Sự can thiệp của huấn quyền trong lãnh vực triết học 56
Chương 6: Tương quan giữa thần học và triết học 69
Chương 7: Những đòi hỏi và những phận sự hiện nay 87
Kết luận 107